World Pepper
Image default
Business / Food and Related Products

Niet nakomen van de koopovereenkomst

Koopovereenkomst. Ingebrekestelling en verzuim.

Regelmatig verwisselen horecabedrijven van eigenaar. Bij de overname speelt vaak de horecamakelaar een belangrijkse rol. Deze stelt de koopvereenkomst op en regelt de levering van het bedrijf van verkoper aan koper. Het is vooraf goed te beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat partijen de overeenkomst niet zullen nakomen. Hoe dan te handelen moet middels een aantal artikelen worden opgenomen in de koopovereenkomst. Een horecamakelaar heeft standaardmodellen en de nodige ervaring om dit op juiste wijze te doen.

In gebreke.

Het komt dus voor, als gezegd, dat partijen nalaten te voldoen aan het gestelde in de koopovereenkomst, bijvoorbeeld door het niet betalen van de koopsom of aanbetaling op de koopsom. In dit specifieke geval is koper in gebreke. Het is van belang dat die deze ook schriftelijk in gebreke wordt gesteld.

Ingebrekestelling.

Dit gebeurt middels het schrijven van een brief of een email en heet de ingebrekestelling. Het is duidelijk dat een aangetekend schrijven op een later tijdstip de beste bewijskracht heeft. Hierin staat in ieder geval dat men zijn verplichting moet nakomen en wordt een “redelijke termijn” genoemd waarbinnen dat zou moeten gebeuren. Zo’n brief sturen kunt u nog zelf doen of bijvoorbeeld uw horecamakelaar.

In verzuim.

Reageert, in dit geval, koper niet op de juiste wijze door het alsnog betalen van de koopsom binnen de gestelde termijn, dan is deze in verzuim. Dit is ook het moment om juridische hulp in te roepen om de juiste stappen te zetten. Het brengt verkoper in de positie om verdere juridische stappen te ondernemen. Dat kan zijn het ontbinden van de koopovereenkomst of juist alsnog nakoming van het gestelde in de overeenkomst te eisen. Ook het eisen van een schadevergoeding komt vaak voor. Er zijn verschillende mogelijkheden. Laat u daarom goed inlichten wat u vanaf dit moment te doen staat; door de horecamakelaar, maar zeker een jurist kan uitkomst bieden.

http://www.horecamakelaar.eu